Bezpečnostné pokyny

Bezpečnostné pokyny pre Treehouse

Prenajímateľ stanovuje nižšie uvedené bezpečnostné pokyny týkajúce sa používania vyhliadkového posedu

Prístup na/do vyhliadkového posedu a právo ho používať majú len:

 • osoby, ktoré sa oboznámia s týmito pokynmi a túto skutočnosť potvrdia svojim podpisom,
 • deti, za ktoré nesie zodpovednosť nájomca a dospelá osoba podľa čl. II. týchto pokynov. Prístup na posed nemajú osoby trpiace zdravotnými problémami spojenými so zvýšeným rizikom pádu z výšky (kardiovaskulárne choroby, poruchy zraku, epilepsia, závrate atď.) Nájomca a osoby, ktorým nájomca umožní v dobe trvania nájmu vyhliadkový posed používať, sú povinní:
 • mať v dobe užívania vyhliadkového posedu k dispozícii plne nabitý telefón a prístroj vstave pripravenom k použitiu,
  • uhasiť všetky svetlá a sviečky pred spaním,
 • oznámiť neodkladne zmeny či nedostatky, ktoré nastanú v priebehu užívania vyhliadkového posedu
 • v čase zdržiavania sa v lese riadiť sa pokynmi správcu lesa (dodržiavanie turistických trás, náučných chodníkov a pod.)
  • prispôsobiť svoje správanie sa v lese tak, aby nedošlo k znečisteniu a poškodeniu tohoto lesa, ako aj samotného života v ňom (neznečisťovať les odpadkami, nerobiť zbytočný hluk, vyhnúť sa zakladaniu ohňa na iných miestach, ako na miestach na to určených, zbytočne nerušiť zvieratá žijúce v ňom a pod.)

a majú zakázané:
            • fajčiť vo vnútri posedu,

 • hádzať špaky, alebo tomu podobné na terasu a cez zábradlie vyhliadkového posedu,
 • zakladať a manipulovať s otvoreným ohňom vo vnútri posedu a v jeho bezprostrednej blízkosti (Prísny zákaz založenia a manipulovania s ohňom v okruhu 50 metrov od vyhliadkového posedu)
 • používať iné svietidlá, než tie, ktoré sú inštalované na vyhliadkovom posede (okrem svietidiel na batérie),
 • vstupovať na/do vyhliadkového posedu pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok
 • nosiť na vyhliadkový posed hodnotné hnuteľné veci, okrem hnuteľných vecí potrebných pre pobyt.

Nepriaznivé počasie:

 • v prípade nepriaznivého počasia počas pobytu (búrka, silný vietor...), kedy Meteostanica predpovedá veľmi nepriaznivé počasie a rýchlosť/nárazy vetra viac ako 90 km/hod, prenajímateľ upozorní nájomcu a ďalších užívateľov vyhliadkového posedu a poskytne im náhradné ubytovanie v rámci mesta na základe dostupnosti ubytovania. Nájomca má v tomto prípade nárok na ďalšiu noc na posede za polovičnú cenu, a to v súlade s nájmom a v nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov
 • nájomca a osoby, ktorým nájomca umožní v dobe trvania nájmu vyhliadkový posed užívať, berú na vedomie, že vyhliadkový posed nie je stavebne technicky spôsobilý k používaniu vo veľmi nepriaznivom počasí, ktoré je predmetom upozornenia prenajímateľa podľa predchádzajúcej odrážky týchto pokynov,a že pri pobyte vo vyhliadkovom posede vo veľmi nepriaznivom počasí hrozí riziko vzniku škôd na majetku a na zdraví vrátane rizika úmrtia.

 

Bezpečnostný telefón prevádzkovateľa v prípade okamžitej potreby či nehody:

 • +421 910 520 610 - Treehouse Trenčianske Teplice
 • +421 911 520 610 - Treehouse Bojnice

Deti v Ubytovacom zariadení

Vstup má dieťa do Ubytovacieho zariadenia povolený len v sprievode svojho zákonného zástupcu alebo v sprievode dospelej osoby, ktorá je zaň plne zodpovedná. Minimálny vek dieťaťa pre Treehouse Apartments Trenčianske Teplice nie je obmedzený. Minimálny odporúčaný vek dieťaťa pre Treehouse - dom na strome v Trenčianskych Tepliciach a Bojniciach je 5+.

Sledujte nás na
sociálnych sieťach

#treehousesk